ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

എസിഇ ബയോടെക്നോളജി കോ., ലിമിറ്റഡ്.

വിലാസം

യുലോംഗ് റോഡ്, ടിയാനി ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ സോൺ, സിയാങ്ടാൻ, ഹുനാൻ

ഇമെയിൽ

ഫോൺ

സഹായങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടോ?